.

A Magyar Krónika magazin, mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

I. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, betöltötték a 18. életévüket, elfogadják és betartják a Szabályzatot, és eleget tesznek a játék kiírásában foglalt feltételeknek. (továbbiakban: Felhasználó).

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

II. Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2023. szeptember 11-én kezdődik és 2023. október 9-én éjfélkor zárul.

A Felhasználók a fentiekben megnevezett időszakban akkor regisztrálnak a játékba, ha 2023. október 9-én éjfélig válaszolnak a Magyar Krónika magazin Facebook-oldalán hozzászólásban a Szervező által feltett kérdésre.

III. A Nyereményjáték menete:

A Felhasználó a játék időtartama alatt felkeresi a Magyar Krónika magazin Facebook-oldalát, értesül a játék részleteiről, valamint a játék szabályairól a játékposztban található linken.

A Felhasználó a Nyereményjátékban nem regisztrálhat az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személyt.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

IV. Nyeremények, sorsolás

A nyeremények sorsolását a Szervező számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzi. A Nyereményjátékban a Szervező megfelelő számú, így a nyereményre három nyertest sorsol ki a Felhasználók közül. A nyereményét a nyertesnek először kisorsolt Felhasználó jogosult átvenni.

A Nyereményjáték nyerteseit 2023. október 10-én sorsoljuk ki, a nyerteseket privát üzenetben értesítjük a részletekről.
A sorsolást követően a Szervező értesíti a nyerteseket és privát üzenetben egyeztetnek a nyeremény átvételével kapcsolatosan.

A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményre tehetnek szert:
páros belépő a Fonó Budai Zeneház egy szabadon választott előadására (koncertjére, táncházába, vagy bármilyen, nyilvánosan meghirdetett eseményére)

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. Egy Felhasználó csak egy nyereményre jogosult.

VI. Nyeremény átvétele

A nyerteseknek az értesítés napját követően 2 nap áll a rendelkezésükre, hogy válaszüzenetben felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a kapcsolatfelvétel nem történik meg, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény átvételére.

Az a nyertes Felhasználó, aki a posztokban leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyeremények készpénzre át nem válthatók.

A Szervezők vállalják, hogy kifizetik a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

VII. Felhasználó kizárása a játékból

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a Nyereményjátékból:

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátása szerint egy másik Felhasználót hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.


A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.

A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a játék zárását követő 30 napon belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőnek nem áll módjában megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII. A Szervező felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

IX. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Módosítás esetén értesítjük a Felhasználókat a részletekről Facebook oldalunkon.

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem a Facebook rendelte meg, és nem a Facebook kezeli. Ön információit a játék szervezőinek, és nem a Facebooknak adta meg.
A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

X. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szervező az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán, továbbá GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul.

A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben Szervező megismerhesse.

A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:
– név, – e-mail cím, – telefonszám, – lakcím.

Az adatokat kizárólag a Szervezőnek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.
Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.

A Szervező tájékoztatja a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szervező. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezőkkel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A sütikről bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat. Elfogadás esetén jóváhagyja az Adatkezelési tájékoztatót, illetve a sütik használatát.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.


A weboldalunk fejlesztése érdekében nyomon követjük a felhasználói adatokat.
  • _ga

A Facebook segítségével nyomon követjük a kapcsolatokat a közösségi médiával.
  • _fbp

A weboldalunk fejlesztése érdekében nyomon követjük a felhasználói adatokat.
  • _ga
  • _ga_M1TCWC2EWM

Összes tiltása
Összes engedélyezése